Tio frågor till Björn von der Esch (JL) om Europa

Näste man ut i bloggens intervjuserie inför parlamentsvalet är Junilistans andranamn, Björn von der Esch, 79. Han går sin egen väg och har erfarenheter som få. Sjöofficer, ekon dr och hovmarskalk. Han har varit riksdagsman för M och KD. Och styrelseledamot i Medborgare mot EMU.
Här är hans svar på mina frågor:
1. Vilken kommissionärsportfölj tycker du Sverige ska välja för kommande fem år, om vi fick välja fritt – och varför?

Jordbruk. Är den mest kostnadskrävande och sannolikt minst effektiva delen av EU:s verksamhet. På sikt bör den åternationaliseras och därvidlag tillhör Sverige de minst fördomsfulla.

2. Jordbruksstödet utgör hälften av EU-budgeten. Tillsammans med tullar och andra handelshinder orsakar detta katastrof för fattiga länder som vill exportera istället för att leva på bistånd. Vad tänker du göra åt CAP i parlamentet?

Det gäller att inse att Sveriges inflytande på besluten i EU motsvarar endast 1,9 procent. Vi är inte alltid eniga och söker samverkan med andra. Likväl förblir vårt inflytande ytterst marginellt. Viktigare än att ändra CAP är därför att försöka åternationalisera jordbrukspolitiken.

3. Vad är du beredd att göra för att stoppa flyttcirkusen mellan Strasbourg och Bryssel?

Inte spilla alltför mycket krut. Detta är en djup symbolfråga för främst Frankrike . Frågan kommer att finna sin lösning när krigets generationer är borta. Dessförinnan kommer ingen ändring till stånd.

4. Det råder strängt förbud att sälja snus i EU (med Sverige som enda undantag). Är inte detta ett bevis på att små länders kultur missgynnas i EU och att varken subsidiariteten eller öppna gränserna gäller?

Jo – i och för sig kan det tolkas så. Men förmodligen ligger också kommersiella intressen bakom, och de hälsorelaterade skälen utnyttjas som förevändning.

5. EG-domstolen har i Vaxholmsmålet slagit fast att svenska villkor ska gälla angående minimilön, semester mm. Är inte det ett brott mot principen om fri rörlighet för tjänster? Borde det inte räcka med anställningsavtal i hemlandet?

Knepig juridisk frågeställning som i dagsläget parterna utnyttjar för sina respektive intressen. Avgörande är kanske istället om detta är en fråga som berör arbetsrätten i Sverige. Om så är fallet utgör den ett brott mot de försäkringar som gavs vid vårt EU-inträde att svensk arbetsrätt inte skulle beröras av EG-rätten. Å andra sidan föranledde denna försäkran inte att Sverige gjorde något förbehåll.

6. Ska Sverige leda en ny militär snabbinsatsstyrka i EU, battlegroup 2011?

Nej. Utifrån de åtaganden vi hittills gjort gentemot EU tveksamt om det finns legala förutsättningar för denna typ av engagemang. Dessvärre förefaller de legala aspekterna underordnade de politiska och resultatet lär bli därefter.

7. Turkiet krävde inskränkningar i yttrandefriheten för att man skulle godkänna danske statsministern Anders Fogh Rasmussen som ny generalsekreterare i Nato och sade inför hemmaopinionen att man lyckats. Kan Turkiet bli EU-medlem om man vill avskaffa yttrandefriheten i Europa?

Nej. Yttrandefriheten är en av våra fundamentala rättigheter.

8. Lissabonfördraget innehåller ingen möjlighet för väljarna att utkräva ansvar av en regerande majoritet och ge makten till ett regeringsalternativ i opposition. Är detta acceptabelt ur demokratisk synpunkt?

Nej. Detta är långt ifrån det enda exemplet på ”demokratiskt underskott” i Lissabonfördraget.

9. Under 2008 röstade de borgerliga och socialdemokrater lika i 97% av 535 voteringar. Är det någon skillnad alls mellan blocken?

Nej – det verkar ju inte så. För att uttala sig mer precist krävs en ingående analys av besluten.

10. Är det Iran, Hamas och Hizbollah som är huvudhindret för fred i Mellanöstern och som därmed ska pressas av EU, eller är det Israel som utgör främsta hindret för fred och ska bojkottas av EU?

En tiotusen kronors fråga som jag levt med sedan 1948 och fortfarande inte har något entydigt svar på.

Jag tycker Junilistan gjort viktiga insatser i Europafrågan, inte minst genom att i rapporter och böcker utvärdera vad som händer i Bryssel. Det vore synd om Junilistan fick lämna in. De behövs, och von der Esch är en borgerlig kandidat jag inte kan utesluta inför mitt ställningstagande.
Se inslag i SVT-Play med Björn von der Esch.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen