De ideella krafterna i medvind

Nya Wermlands-Tidningen skriver i ledaren De ideella krafterna behövs:

Vad vore till exempel idrottsrörelsen utan alla de ledare som ställer upp i alla möjliga sammanhang? Eller vad betyder inte Röda Korset, i Sverige på hemmaplan och på den internationella arenan? Sällan har frivilligrörelsen upplevt ett sådant uppsving som de senaste åren. Bengt Westerberg, ordförande i Röda Korset, säger i en kommentar att synen på frivilligt, socialt arbete genomgått en drastisk förändring. När han 1992 som socialminister arrangerade en konferens om frivilligt socialt arbete, ja då var det högst kontroversiellt och till och med stötande för vissa. Idag är det dessbättre fullt ut accepterat. . .
Frivilliga organisationer skall jobba på sina medlemmars villkor och på det sätt de finner bäst att agera. Det är också bra med distans till makthavarna. Alltför mycket i samhället är idag just politikerstyrt. Varför är det vind i seglen för de frivilliga krafterna medan de politiska partierna tappar medlemmar?

Svaret är att ideella insatser bara blir till om de fyller en funktion, om de medborgare som frivilligt ställer sin tid till förfogande upplever att det man gör är meningsfullt. Att jobba i en handikappförening eller med annat frivilligt socialt arbete är det. Medan partierna numera är som statliga myndigheter. Politiken är inte heller svaret på framtidens frågor. Det är däremot medborgarnas mer direkta sociala engagemang.
Skatterna borde sänkas, politikernas makt begränsas och medborgarnas liv befrias. Då skulle vi få ett varmare samhälle där medborgarna insåg sitt eget ansvar att organiserade sig för att lösa olika behov efter lokala och individuella förutsättningar.
De svenska folkrörelserna växte fram under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det var nykterhetsrörelsen som startade de frivilliga sjukkassor som blivit Försäkringskassan. Röda korset startade ambulansverksamhet. Bygdegårdsrörelsen erbjud samlingslokaler och bibliotek. Allt frivilligt! Inget via skatten.
När staten sedan tog över har samhällsengagemanget sakta dött ut och ersatts av grå byråkrati som inte tar hänsyn till individernas skilda utgångspunkter, behov och önskemål. Vi behöver vitalisera Sverige. Återuppväcka de många sprakande färger som frivilligt arbete medför och som ger många olika val för individen. Det är inte via politiken vi bygger framtidens samhälle — det är medborgare i samverkan. Frivillig samverkan.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen