Valfrihetens konsekvenser: minskad dödlighet

Socialdemokraterna gormar och skriker om hur fruktansvärt ”Vårdval Stockholm” är, trots att det bara varit igång i drygt två månader. Det är alltså bara förutfattade meningar och fördomar (om man formulerar sig snällt) som socialdemokratin ger uttryck för.

Men visst går det att jämföra Alliansens politik med socialdemo-kraternas. Ekonomen Mattias Lundbäck, sakkunnig i socialdepar-tementet, redovisar högst intressanta fakta i sin blogg, Den hälsosamme ekonomisten:

Redan i dag finns dock ett utmärkt underlag för att jämföra de två huvudalternativen i svensk sjukvårdspolitik. Sverige har 20 självstyrande landsting där de olika politiska partierna har olika stort inflytande . . . Därför är det ganska enkelt att statistiskt undersöka vilka konsekvenserna blir av att medborgarna i ett visst landsting röstar på socialdemokraterna. Om tesen att borgerlig politik leder till sämre vård är sann borde det finnas ett positivt samband mellan vårdkvaliteten och andelen i ett landsting som röstar på socialdemokraterna.

Och en sådan sammanställning visar att tillgängligheten för patienterna blir sämre ju starkare socialdemokratin är i landstingen (diagrammet ovan).
I diagrammet nedan visas att dödligheten ökar ju större inflytande socialdemokratin har över svensk sjukvård. Lundbäck skriver:

Det övergripande mått på vårdkvalitet som i dag är internationellt accepterat och gångbart är ”åtgärdbar dödlighet”. Måttet beräknas som det antal dödsfall som hade kunnat undvikas med en god och ändamålsenlig sjukvård. I diagrammet nedan jämförs två variabler; andelen som röstade på socialdemokraterna i förra valet och åtgärdbar dödlighet för kvinnor respektive män i respektive landsting.


Och observera att Lundbäcks diagram bygger på historiska data: så här är det!
Social-demokratin är en fara för patienterna.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen