Staten kan vara kall och orättfärdig

Det är med stor glädje jag läser ett aktuellt domslut i Högsta Domstolen (T 5628-12). Sju fiskarfamiljer utmed Torne älv ska få ersättning för den ekonomiska förlust de drabbats av när staten infört fiskeförbud i älven.
Av domen framgår att dessa fiskare har behandlats oerhört illa av staten och myndigheterna, som skrämmande nog vunnit i lägre instanser. Högsta Domstolen slår fast att staten 1987 införde en grundlagsstridig förordning, som underkänts av HD 1996. 1997 infördes ett fiskeförbud som var lagligt, men då låg redan fiskeverksamheten i spillror. Detta faktum har staten i det nu aktuella fallet angett som skäl för att inte ge någon ersättning till fiskarna.
Högsta Domstolen går inte på detta rena Vladimir Putin-agerande från svenska myndigheter, utan skriver i domen:

1987 års inskränkningar baserades på föreskrifter meddelade utifrån ett grundlagsstridigt bemyndigande som inte fick tillämpas. Som allmän princip gäller att staten inte kan freda sig mot ersättningsskyldighet genom att åberopa sin egen försummelse. Det förhållande att det inte bedrevs ett lagligt fiske av klaganden vid tidpunkten för 1997 års förordning får anses ha berott enbart på de föreskrifter som inte fick tillämpas.
Slutsatsen av det anförda är att staten är ersättningsskyldig gentemot klaganden för den ekonomiska förlust som kan ha uppkommit till följd av de fiskeförbud som infördes med 1997 års förordning.

Vi svenskar tror att staten är god och vill oss väl. Det är en villfarelse. Här ser vi hur HD tvingas läxa upp myndigheterna som medvetet försöker använda sin egen lagvidriga tillämpning för att förvägra enskilda medborgare deras rättigheter.
Svenska staten agerar i det här fallet inte annorlunda än korrupta regimer i andra delar av världen. Här kan man, ända upp i hovrätterna, komma undan med att klämma åt medborgare som redan fått sin inkomstmöjligheter förstörda genom myndigheternas agerande. Hade fiskarna förlorat hade de bland annat tvingats betala rättegångskostnader på en halv miljon kronor.
Högsta Domstolen är sista instans, i fler än ett avseende, där någon form av rättssäkerhet fortfarande betyder något och inte bara är till intet förpliktande prat.
De myndighetspersoner som under så lång tid plågat människorna utefter Torne älv kommer, trots domen, undan utan bestraffning. Detta eftersom vi i Sverige inte längre har något fungerande straffansvar vid tjänstefel. Myndigheterna är immuna när de begår fel eller grova försummelser. Vi medborgare kommer däremot inte undan.
Är det inte hög tid att i svensk debatt rannsaka vår naiva klockartro på att staten är god?
Se mer: SR i Hundratals lantbrukare kan få statlig ersättning efter HD-dom.

Rulla till toppen