Uppsala universitet oenigt om genusmärkning

Tanja Bergkvist, fil dr i matematik verksam vid Matematiska Institutionen Stockholms Universitet, skriver i sin blogg, Uppsala Universitets institutioner nobbar genusmärkningen!

Låt oss alla inse att vårt öde ännu inte är beseglat av de genuspiloter, genusutvecklare, genusstrateger, genuscoacher, genuskonsulter, genusambassadörer [etc] som svenska staten anser vara en absolut nödvändig förutsättning för att garantera att all verksamhet bedrivs ”på ett jämställt sätt”. […]
Yttranden har nu inkommit från teologiska, juridiska, språkvetenskapliga, historisk-filosofiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna. […] Dessa remissyttranden visar att genusmärkning av undervisning och personal vid våra lärosäten enligt föreslagen modell inte alls anses vara en självklar och naturlig utveckling av institutionernas jämställdhetsarbete.

Hon citerar en rad betänkligheter som institutionerna framför mot att införa en ”genusmärkning” och konstaterar att Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 februari ska ta ställning till om man ska gå vidare med en fördjupad utredning kring genusmärkningen.
Jag är inte lika optimistisk som Bergkvist. Yttrandena framför kritik, men de är inte helt avvisande. De dogmatiska feministerna på universiteten kan säkert köra igenom beslut om att ”genusmärka” forskningen. Om inte annat med att anklaga alla som framför invändnignar för att vara kvinnofientliga manschauvinister. Eftersom få vill bli utpekade som detta, är risken stor att de manliga ledamöterna böjer man sig för hotet från feministerna.
Feministerna genomför en franskinspirerad revolution där motståndare inte respekteras, utan ska dödas — om inte med att hugga huvudet av dem i guillotin så ska iallafall deras akademiska karriärer halshuggas.
Det skulle inte förvåna mig om man trots kritiken lägger om ändamålet för svenska universitet, från att vara vetenskapliga forskningsinstitutioner till att bli feministiska skrivbyråer.
Den svenska universitetsvärlden är på väg att avvecklas – inifrån.
Om ändå blodet kunde flyta, då skulle omgivande samhället ändå upptäcka galenskaperna. Nu sker de i tysthet. (Den tanken slår mig, men menar naturligtvis inte bokstavligt…)
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen