Tio frågor till Christofer Fjellner (M) om Europa

Turen har i bloggens intervjuserie med EU-kandidater kommit till Christofer Fjellner, 33. Han tillhör de som under den gångna mandatperioden varit mest aktiva i parlamentet. 
Fjellner har fokuserat sig på de frågor som unionen bildades för och borde ägna sig åt: frihandel och den fria rörligheten. Alltför få tycks inse hur grundläggande dessa aspekter är för vårt välstånd. Att han dessutom ser politikens begränsningar snarare än tror att politiken kan lösa allt, är befriande. 
Jag upplever Fjellner som en politiker som tar sitt uppdrag på allvar och gör ett rejält dagsverke för de tunga frågorna. Det gillar jag.
Fjellner står på tredje plats på Moderaternas valsedel. Här är hans svar.
1. Vilken kommissionärsportfölj tycker du Sverige ska välja för kommande fem år, om vi fick välja fritt – och varför?

Handelskommissionärsportföljen. Fortsatt fri handel, globalisering och öppenhet över gränserna är en ödesfråga för Europa och världen i krisens spår. Eftersom det är en av de viktigaste frågorna inför framtiden kan vår erfarenhet av öppenhet i form av en svensk handelskommissionär spela en stor roll.

2. Jordbruksstödet utgör hälften av EU-budgeten. Tillsammans med tullar och andra handelshinder orsakar detta katastrof för fattiga länder som vill exportera istället för att leva på bistånd. Vad tänker du göra åt CAP i parlamentet?

Noterade någonstans att det bara är jag och Olle Schmidt som har nämnt CAP i plenum. Det säger visserligen inte särskilt mycket, men pekar ändå på hur eftersatt hela jordbruksfrågan är av oss svenska parlamentariker. Jag har konsekvent jagat slöseri med skatttepengar och CAP är inget undantag. Inte minst eftersom det omfattande jordbruksstödet är det enskilt största europeiska hindret mot ett internationellt frihandelsavtal. CAP innebär att fattiga länder – på goda grunder – drar sig för frihandelsavtal med Europa eftersom de aldrig kan matcha våra subventioner till den sektor som oftast är en av deras få komparativa fördelar.

3. Vad är du beredd att göra för att stoppa flyttcirkusen mellan Strasbourg och Bryssel?

Driva opinion i frågan. Det är det som vi som europaparlamentariker kan göra. En Europaparlamentarikers uppdrag är att vara med och fatta beslut, och därför ser jag det som en skyldighet att så långt möjligt vara på plats oavsett var mötena sker. Men däremot har jag varit – och kommer jag vara – den första att använda min röst och mitt inflytande för att stoppa flytten.

4. Det råder strängt förbud att sälja snus i EU (med Sverige som enda undantag). Är inte detta ett bevis på att små länders kultur missgynnas i EU och att varken subsidiariteten eller öppna gränserna gäller?

Snusförbudet är framförallt ett kvitto på en bra lobbykampanj av en ohelig allians bestående av cigarettbolag och tillverkare av “sluta röka”-produkter (läs. vissa läkemedelsbolag) som inte vill ha konkurrens av en unik produkt, snus. Sverige missgynnas av snusförbudet och jag betraktar det definitivt som ett frånsteg ifrån den fria rörligheten för varor. Och det är väl bara att konstatera att Sverige aldrig kommer bli Tyskland vad gäller inflytande i EU, men just därför är det kanske viktigt att vi följer EU:s regler och föregår med gott exempel på andra områden men också står upp för viktiga principer som den om en inre marknad.

5. EG-domstolen har i Vaxholmsmålet slagit fast att svenska villkor ska gälla angående minimilön, semester mm. Är inte det ett brott mot principen om fri rörlighet för tjänster? Borde det inte räcka med anställningsavtal i hemlandet?

Vaxholsmålet slår fast att anställningsavtal i hemlandet räcker så länge det uppfyller kraven i landet där tjänsten utförs. Men framförallt att man inte får diskriminera arbetstagare från andra länder vilket var vad som skedde i Vaxholm. Det tycker jag är rimligt.

6. Ska Sverige leda en ny militär snabbinsatsstyrka i EU, battlegroup 2011?

Ja. Jag stödjer regeringens uttalade ambition att Sverige ska leda en battlegroup 2011. Det bidrar dels till omställningen av det svenska försvaret, men också till ett Europa som tar internationellt ansvar för fred och demokrati.

7. Turkiet krävde inskränkningar i yttrandefriheten för att man skulle godkänna danske statsministern Anders Fogh Rasmussen som ny generalsekreterare i Nato och sade inför hemmaopinionen att man lyckats. Kan Turkiet bli EU-medlem om man vill avskaffa yttrandefriheten i Europa?

Nej. EU ska vara en garant för mänskliga rättigheter och demokrati. Yttrandefriheten är ovillkorlig.

8. Lissabonfördraget innehåller ingen möjlighet för väljarna att utkräva ansvar av en regerande majoritet och ge makten till ett regeringsalternativ i opposition. Är detta acceptabelt ur demokratisk synpunkt?

Regerande majoritet ska prövas av allmänheten i val. Men däremot krävs det en stark rättslig kontroll och motpol till den styrande makten som garanterar att beslut är demokratiska och fatttas i en demokratisk ordning. Detta kan Europa bli bättre på och vi ser ju bl.a. hur Grundlagsutredningen tagit steg i denna riktning.

9. Under 2008 röstade de borgerliga och socialdemokrater lika i 97% av 535 voteringar. Är det någon skillnad alls mellan blocken?

Ja. Det är skillnad. Vi driver på för ekonomiskt ansvarstagande och är försiktiga med varje utgift, medan (s) verkar äga en sedelpress som de tror att man kan använda utan konsekvenser. Vi vill att klimatansträngningarna ska ske där de gör mest nytta till lägst kostnad, men (s) och de andra partierna bryr sig om kostnaden utan vill att alla utsläppsminskningar ska ske i Sverige. De har missat den mest grundläggande miljöfrågan, nämligen att vi lever i en värld där resurserna är begränsade och vi inte har råd med plakatpolitik. Vi stärkte patienternas rätt till vård över gränserna, men (s) motverkade hela tiden att patienterna överhuvudtaget ska ha några rättigheter.

10. Är det Iran, Hamas och Hizbollah som är huvudhindret för fred i Mellanöstern och som därmed ska pressas av EU, eller är det Israel som utgör främsta hindret för fred och ska bojkottas av EU?

Iran, Hamas, Hizbollah och andra extremistorganisationer är det främsta hindret för fred. Det finns extremister även i Israel men Israel är en demokrati och ska bedömas som en sådan, men landet ska däremot inte bojkottas. Bojkotter fungerar oftast dåligt. Utbyte och handel är det som skappat fred i Europa, och den medicinen bör spridas.

Fjellners svar är de sammantaget bästa hittills, ur mitt sätt att se det. De är formulerade av en person som behärskar Europapolitiken och har en ton i sina svar som jag i mångt och mycket instämmer i. Fjellner ligger mycket bra till för att få min röst.
När alla tio bloggintervjuer är presenterade gäller det att sammanställa dem på något sätt och komma till en slutsats: Rösta? Och i så fall på vem?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen