Det moderna klansamhället

I senaste numret av Axess tar man upp en fråga som verkligen ligger i tiden, gruppidentitetspolitiken. Chefredaktören Johan Lundberg skriver:

Temat i detta nummer av Axess Magasin utgår från att ett centralt inslag i modernitetens väsen är uppbrottet från en rad förmoderna gemenskaper: familjen, byn, kyrkan, yrkesgillet etcetera. Men inte ens den moderna människan kan leva som solitär. Istället söker även hon sig till nya nätverk, inte sällan av en mer destruktiv karaktär än de gamla.

I ledaren utvecklar han:

Även om mulitkulturalismen har som målsättning att verka för inkludering, tolerans och vidsynthet så blir dess konsekvenser desamma som rasismens: ett segregerat samhälle där människor från olika kulturer lever i enklaver, utan någon tro på att det är möjligt att nå fram till en gemensam värdegrund.

Och om orsaker och förklaringar till klanbildningar:

Men det kan också vara det antika dramats upptagenhet vid frågan om en högre civilisation inte med nödvändighet måste skapa instanser i form av exempelvis en rättsstat, vilka höjer sig över den förhistoriska klanmentalitetens vedergällningsmoral. Ty just rättsstatens funktionalitet är kanske ändå det yttersta värnet mot att en primitiv klanmentalitet får riktigt starkt fäste.

Ja, för mig är ett civiliserat samhälles första kännetecken att alla individer bemöts lika och tolkas efter sina handlingar, eller som Martin Luther King sa: “Jag har en dröm om att mina barn inte ska bedömas efter färgen på deras hud, utan efter måttet på deras karaktär”.
Tyvärr går utvecklingen baklänges i den meningen att grupptillhörighet blir viktigare än det man som person står för, gör och säger. Och det är gruppintressen som styr politikens inriktning, inte universella värderingar och principier oavsett grupp.
Denna klanutveckling bryter ner vår civilisation. Och det är därför nationalism faktiskt kan bli en progressiv kraft i vår tid. Genom gemenskap formad av den nation i vilken vi bor, kan klansamhället där grupp ställs mot grupp motarbetas. Det är också inom nationalstatens ram som rättsstaten får sin legitimitet att döma alla efter samma moraliska måttstock.
I ett klansamhälle har medlemmarna av den egna klanen alltid rätt och medlemmar av andra klaner alltid fel, oavsett vad som hänt. Det är att regrigera tillbaka till förcivilisatorisk tid. Något fullständigt vidrigt. Det är som att på ett mentalt plan överge den bärbara datorn mot en träklubba. Jag kan inte se att någon har intresse av en sådan utveckling. Stoppa gruppidentitetspolitiken! Motverka klansamhället!
Se mer i bloggen: Den skadliga gruppidentitetspolitiken, grupp mot grupp, Samtal om gruppidentitetspolitiken (Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen