På 1 maj blir Aftonbladet konservativ

Förra året beskrev jag första maj-demonstrationerna så här i bloggen:

[Jag] associerar till Skansen. Det här är en del av Sverige, helt klart. Men det är från en svunnen tid. Vajande röda fanor, marschmusik och politiska slagord känns inte direkt som 2000-tal.

Idag skriver Aftonbladet i ledare:

En del belackare vill göra gällande att 1 maj-firandet hör till en svunnen tid och att fanborgar, demonstrationer och tal spelat ut sin roll. Det är nog precis tvärtom. I en tid när samhällsförändringarna går i rasande tempo och samhället blir allt svårare att överblicka blir igenkännandets symboler och traditioner än viktigare.

Tänk om Aftonbladet kunde erkänna att traditioner och igenkännandets symboler har betydelse också andra dagar än just första maj.
Sedan kan vi ju diskutera vilka traditioner som är viktigast att respektera. Jag tycker ju att den tidiga arbetarrörelsens starka arbetsmoral borde tas till heder av vänstern igen. En socialdemokrat från förr hade skämts över de krav på bidrag och arbetsfria förmåner som dagens vänster kämpar för.
Denne socialdemokrat hade hävdat att vägen till framgång ligger i stoltheten att kunna försörja sig själv, inte ligga andra till last och inte vara beroende av överheter. Friheten låg i att förkovra sig genom bildningsverksamhet, inte att utmåla sig som offer.
Låt mig ge några exempel.
Socialdemokratiske statsrådet Anders Örne (1881-1956) skrev:

Det finns utan tvivel vissa riskabla tendenser i samtidens Sverige liksom i andra länder. En av de allra riskablaste är strävandet att göra majoriteten av folket för sin utkomst beroende av statsmakten och förvandla demokratien till ett röstande om enskilda fördelar på gemenskapens bekostnad. [I] socialvårdens vackra sken gives hjälpen utan tillräcklig prövning av behovet, alltså närmast för att genom frikostiga subventioner öka antalet av dem, som icke försörja sig med egna krafter utan förvandlas till statsmaktens klienter.

Socialdemokratiske statsrådet Axel Gjöres (1889-1979) skrev:

I tider av trångmål och bekymmer får den enskilde stundom den känslan, att han är helt vanmäktig [och] förledes lätt nog till att tro att han själv ingenting kan göra […] Mot denna dådlöshet och klentro sätter kooperationen sin gamla maning, den ständigt lika meningsfulla uppmaningen till hushållen: tag edra ekonomiska angelägenheter i egna händer och behåll dem där!

Redaktör Nils Karleby (1892-1926) i tidskriften Tiden skrev:

Ett samhälle i vilket individernas strävan att skapa det bästa möjliga ersättes av pappa statens patent, skulle snart bli ett fattigt parasitsamhälle.

Tänk om S-traditioner av detta slag kunde lyftas en dag som denna…
(Andra intressanta bloggar om , , , , demokrati, Sverige, historia, samhälle, , )

Rulla till toppen