Hans Zetterberg tar Max Weber till 2000-talet

Utifrån sina breda internationella erfarenheter som sociologiprofessor, som chefredaktör i Svenska Dagbladet och samhällsanalytiker har Hans L Zetterberg påbörjat publiceringen av en ambitiös bokserie, The Many-Splendored Society.
Med begreppsparet ‘den lilla och den stora världen’ berikade Zetterberg den svenska idédebatten i 1990-talets början.
Det var ett första steg i att bryta ner den socialistiska dogmen om att stat och samhälle är samma sak, att allt är politik.
Så är det ju inte. I den lilla världen — som utgörs av familjen, släkten, vänkretsen, hembygden, det lokala föreningslivet — har inte partipolitiker och statens fogdar att göra. I dessa småskaliga nätverk styr andra värden än de som präglar statliga regelverk och ett annat logiskt tänkande än det som präglar marknadsekonomin. I den lilla världen står kärlek och varm gemenskap över allt annat.
Den stora världen präglas av dels politiken, där alla ska behandlas lika av staten, dels av marknaderna, där ekonomisk rationalitet övertrumfar allt annat.
En annan tankefigur som varit svårare att lansera i svensk idédebatt är, enligt Zetterberg, “det allsidiga samhället” (Many-Splendored Society på engelska, och Eigengesetzlichkeit der Wertspheren på tyska). Det är ett begrepp som han lånat från den tyske sociologen och liberalen Max Weber. Och det är detta synsätt som Zetterberg i sin bokserie avser att vidareutveckla.
Det allsidiga samhället består av sex olika separata sfärer som följer — borde följa — helt olika logiska handlingsmönster. Klicka på bilden av boken, så syns de sex olika livsområden, sfärer, som i vår civilisation vuxit fram under två årtusenden: samhället består av politik, ekonomi, vetenskap, konst, religion och moral.
Zetterberg understryker att:

vetenskap, konst, religion och moral är lika viktiga för ett fungerande samhälle som de idag så favoriserade sfärerna ekonomi och politik.

Om samhället ska utvecklas optimalt bör dessa sfärer verka självständigt, självdefinierande, självvärderande och självreglerande gentemot varandra. Integriteten hos de olika sfärerna bör skyddas.
Det är en radikal tanke, och även om udden främst är riktad mot socialister och socialliberaler som vill att politik, särskilt staten, ska vara alla andra sfärer överordnade, så finns också begränsningar för den marknadsekonomiska sfären i Zetterbergs teori.
I relation till vetenskapen måste exempelvis näringslivet förstå att man inte kan köpa forskningsresultat som man köper varor, och statsmakten måste inse att forskningsresultat inte kan beställas fram utifrån politiska nycker.
Om innebörden i självständighet för dessa sfärer handlar bokserien, där Zetterberg i förordet skriver:

Sammantaget kommer vi i dessa sju korta volymer att berätta en historia — en social teori — om hur mänsklighetens användning av språket skapar ramverket för frihet i ett allsidigt samhälle.

Han kommer att närmare studera hur konflikterna ser ut mellan stat och religion, mellan religion och vetenskap, ekonomi och politik etcetra. Zetterberg påpekar att flera av dessa motsättningar blivit särskilt aktuella som en del av globaliseringen i vår tid.
Den första delen har rubriken “Surrounded by Symbols”. I den granskar Zetterberg hur användandet av symboler påverkar den språkliga miljön. Symbolik markerar rörelsemönster mellan tradition och modernitet, övertygelse och pragmatism och mellan materialism och humanism.
Det här är tungt att tränga in i, och jag behöver fundera mera, men jag är säker på att Zetterberg har rätt om att samhället består av olika sfärer med sina egna, distinkta, inre logiker. Själv har jag ofta sett dem som tre i en triangel: politik, marknad och civilsamhälle. Det är mycket möjligt att det är en grov förenkling i jämförelse med Zetterberg arbete, men utifrån det läge där svensk debatt befinner sig, där många anser att politiken övertrumfar allt, är det ändå i samma riktning.
Det här är ett spännande arbete att följa, och förhoppningsvis efterhand också popularisera…
Läs mer på Zetterbergs hemsida: The Many-Splendored Society: Surrounded by Symbols (vol 1).
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen