Vaxholmsfallet visar EU:s goda sida

Man kan se på EU på väldigt olika sätt. För mig är EG-domstolens utslag i höstas i Vaxholmsfallet ett exempel på den kanske viktigaste fördelen med Sveriges inträde i Europeiska unionen. Äntligen har vi i Sverige fått del av verkligt demokratiska rättsstatsprinciper — lagar och avtal prövas mot grundläggande medborgarliga fri- och rättigheter.
I svensk rättstradition har juridiken varit sammanvuxen med den politiskt verkställande makten. Förr hade kungen två röster i högsta domstolen. Det säger väl allt. När den politiska makten lägger sig i domstolarnas arbete är det inte längre en demokrati, utan en sorts halvdiktatur.
På ett paradoxalt sätt har denna skadliga monarkiska tradition kritiserats mindre än kungahusets ceremoniella funktioner, som inte skadar någon utan tillför något.
Med EU-medlemskapet fick Sverige en tydlig och uttalad normprövning för första gången i nationens historia. EG-domstolen i Luxemburg och Europadomstolen i Strasbourg innebär att lagar och avtal kan prövas utifrån enskilda medborgares perspektiv.
Det är vad som skedde i fallet med Laval i Vaxholm. Byggnads ställde lönekrav långt över miniminivå för Sverige och att företaget skulle skriva på ett kollektivavtal som var omöjligt att tolka. Det var dessa orimliga krav som fick EG-domstolen att gå emot facket.
Men LO har på sin kongress bestämt sig för att vara emot Lissabonfördraget om inte domstolens utslag ändras. Om denna utpressning skriver Sydsvenskan i Ingen känsla för proportioner:

EG-domstolens utslag i Vaxholmsfallet har framställts som ett grundskott mot svensk arbetsrätt. Det är en rejäl överdrift. När domstolen i tvisten om skolbygget i Vaxholm slog ned på Byggnads agerande var det för att de fackliga kraven på det lettiska företaget Laval var så långtgående att de i realiteten utgjorde ett hinder för den fria rörligheten, en av EU:s grundprinciper.

Det är utmärkt att grundlagar och EU-fördrag utgör grundläggande riktlinjer för alla vardagliga verksamheter. Om någon på grund av övertag — här Byggnads mot ett litet byggföretag — försöker åsidosätta medborgerliga fri- och rättigheter för någon part, då ska rättsstaten gripa in och återupprätta friheten och rättigheterna.
Så har skett i Vaxholmsfallet. Det är EU:s största förtjänst. Mer sånt! (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen